Blood count

From WikiLectures

thumb|Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo)

(Total) blood count (BC) is a routine screening test. It is performed at each admission to the hospital, as well as when a hematological or more serious infectious disease is suspected.

BC Components:


Procedure and methods used[edit | edit source]

Venous blood is collected in a tube with EDTA. The numbers and relative proportions of the individual cell lines are analyzed using flow cytometry. Flow cytometry determines not only the number of cells of each cell type per unit volume, but also the volumes of a given type. Some abnormal cells may be inaccurately identified (schistocytes, immature and leukemic forms of leukocytes). In case of suspicion of the presence of abnormal cell types, evaluation under a microscope by an experienced laboratory worker (so-called "manual" differential) is necessary. Hb concentration is determined using colorimetry (= absorption spectrometry). Hct is determined after centrifugation of the sample as the ratio (percentage) of the condensed ("crushed") volume of cell elements (Ery + Leu + Tr) to the total volume. Erythrocyte parameters (MCV, MCH, MCHC) are calculated using simple equations.

Physiological values[edit | edit source]

Hematopoéza
Parameter Men women Unit and commentary
Ery 5±0,7 4,6±0,7 × 106/µl (= 1012/l)
Hb 150±20 140±20 × g/l (také se vyjadřuje g/dL)
Hct 0,46±0,06 0,43±0,06 (nebo × 100 v procentech)

Reticulocytes: 0,5–1,5 %

  • It reflects the dynamics of changes in the number of erythrocytes. Decreased values ​​usually indicate anemia from underproduction, while increased values ​​indicate anemia from increased losses.
Parameter Calculation Value
MCV Hct/Ery 90±5 fL
MCH Hb/Ery 31±3 pg
MCHC MCH/MCV = Hb/Hct 34±3 g/dl

MCV (mean corpuscular volume, mean erythrocyte volume),

  • divides anemia into microcytic, normocytic and macrocytic.

MCH (mean corpuscular hemoglobin, the average amount of Hb in the cell),

  • divides anemia into hypochromic and normochromic.

MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration, mean concentration of Hb in erythrocytes).

RDW (distribuční šíře erytrocytů): 11,5–14,5 %,

  • provides an overview of variability in red blood cell size (anisocytosis).

Leu: 4000–10 000/µl (children about 25% more, toddlers - about 50% more))Leukocyte differential count:
* Neutrophils: 30-85% (children less);
* Lymphocyte y: 15–50% In absolute number: 1500–4000 / µl (children more, up to 10,000);
* Monocyte y: 1–12%;
* Eosinophils: 3 ± 3%;
* Basophils: 1 ± 1%.

Trombocyty: 150 000–350 000/µl

Nomenklatura změn počtu buněk v KO[edit | edit source]

Buněčný typ Vzestup Pokles
Erytrocyty polyglobulie / polycytémie anémie
Leukocyty leukocytóza leukopenie
lymfocyty lymfocytóza lymfocytopenie
granulocyty granulocytóza granulocytopenieagranulocytóza
neutrofily neutrofilie neutropenie
eozinofily eozinofilie eozinopenie
Trombocyty trombocytóza trombocytopenie
Všechny řady pancytopenie

Causes of changes in blood counts[edit | edit source]

Header text Header text Header text
Example Example Example
Example Example Example
Example Example Example
Example Example Example
Example Example Example
Example Example ExampleRed blood line[edit | edit source]

Parameter Increased Decrreased[1]
Hemoglobin polycythemia, high altitude, hypoxia-related conditions, erythropoietin-producing tumors (eg renal cell carcinoma), stress states, smoking, dehydration anemia, haemolysis, renal insufficiency, blood loss, marrow aplasia, medication (chloramphenicol, gold), pregnancy (haemodilution predominates over only a slight increase in erythromass)
Erythrocyte count polycythemia, high altitude, heart disease, erythropoietin-producing tumors, stress, smoking, haemoconcentration anemia, haemolytic conditions, renal insufficiency, blood loss, marrow aplasia, toxic substances (benzene), drugs (chloramphenicol)
MCV B12 deficiency (pernicious anemia), folic acid deficiency, liver disease, alcohol abuse, myxedema, marrow aplasia, reticulocytosis (young forms of erythrocytes are larger), myelofibrosis (typical lacrimal erythrocytes - dacryocytes), drugs (anticonvulsants) Fe withdrawal, hemoglobinopathy (thalassemia), anemia of chronic diseases, sideroblastic anemia, lead poisoning
Erythrocyte distribution width higher MCV: deficiency of vitamin B12 or folic acid, liver disease, immunohemolytic anemia, cold agglutinin disease
lower MCV: sideropenia, DIC (disseminated intravascular coagulation), consumption coagulopathy and conditions associated with erythrocyte fragmentation (schistocytes), haemoglobinopathy
Reticulocyte count hemolytic anemia, acute blood loss, anemia during therapy aplastic anemia, anemia with impaired red line maturation, liver disease, post-transfusion conditions, conditions after chemotherapy

Red blood line[edit | edit source]

Parameter Increased Reduced - Hemoglobin polycythemia, high altitude, hypoxia-related conditions, erythropoietin-producing tumors (eg kidney cancer), stress conditions, smoking, dehydration anemia, hemolysis, renal insufficiency, blood loss, marrow aplasia, drugs (chloramphenicol, gold), pregnancy (hemodilution predominates over only a slight increase in erythromass) - Erythrocyte count polycythemia, high altitude, heart disease, erythropoietin-producing tumors, stress, smoking, haemoconcentration anemia, haemolytic conditions, renal insufficiency, blood loss, marrow aplasia, toxic substances (benzene), drugs (chloramphenicol) - MCV B12 (pernicious anemia) deficiency, folic acid deficiency, liver disease, alcohol abuse, myxedema, marrow aplasia, reticulocytosis (young forms of erythrocytes are larger), myelofibrosis (in coatings typical lacrimal erythrocytes - dacryocytes), drugs (anticonvulsants) Karence Fe, hemoglobinopathy ( thalassemia), chronic disease anemia, sideroblastic anemia, lead poisoning - Erythrocyte distribution width 'higher MCV' : deficiency of vitamin B12 or folic acid, liver disease, immunohemolytic anemia, cold agglutinin disease - 'lower MCV' : sideropenia, DIC (disseminated intravascular coagulation), consumption coagulopathy and conditions associated with erythrocyte fragmentation (schistocytes), hemoglobinopathy - Reticulocyte count hemolytic anemia, acute blood loss, anemia during therapy aplastic anemia, anemia with impaired red line maturation, liver disease, post-transfusion conditions, conditions after chemotherapy

White blood line[edit | edit source]

Parameter Increased Decreased
Počet neutrofilů akutní bakteriální infekce, akutní a chronické myeloidní leukemie, myeloproliferace, generalizovaná maligní onemocnění, stresové stavy – bolest, chlad, teplo (tzv. distribuční leukocytóza s přesunem leukocytů z marginálního poolu do cirkulujícího), nekrózy tkáně (infarkt myokardu), vaskulitidy, dekompenzace diabetu s acidózou, léky (G-CSF a GM-CSF – faktory stimulující kolonie granulocytů, resp. granulocytů a makrofágů, lithium, kortikoidy, adrenalin), leukemoidní reakce (nad 30 000 segmentovaných i mladších granulocytů) u sepsí, endokarditid, miliární tuberkulózy a metastáz nádorů virové infekce, aplastické anémie, rtg záření, agranulocytóza, imunosuprese, léky (antibiotika, chemoterapeutika, tyreostatika, analgetika, psychofarmaka), lymfatické a monocytové leukémie

CAVE! Při hodnocení neutropenií je podstatný pokles jejich absolutního počtu.

Počet lymfocytů chronické infekce, tuberkulóza, chronická lymfadenóza, infekční mononukleóza, další virózy, chronická lymfadenóza, Hodgkinova choroba, hypokortikalizmus, idiopatická proktokolitida, idiopatická trombocytopenická purpura AIDS a přidružená onemocnění, poškození kostní dřeně po chemo- a radioterapii, léčba steroidy, hyperkortikalizmus, aplastická anémie, neurologická onemocnění (roztroušená skleróza)
Počet monocytů virové, protozoární a parazitární infekce, granulomatózní choroby (sarkoidóza, Crohnova choroba), nádory (maligní lymfomy, monocytová leukemie) aplastické anémie, chronická lymfadenóza, terapie glukokortikoidy
Počet eosinofilů alergická onemocnění, bronchiální astma, parazitární infekce (u nás nejčastěji toxokaróza, trichinelóza a střevní helmintózy), lékové alergie, kolagenózy, angioneurotický edém, Hodgkinova choroba a další generalizované malignity, kožní choroby (urticaria, pemphigus)
Počet bazofilů chronická myeloidní leukemie, hypotyreóza, mastocytom, event. systémová mastocytóza

Krevní destičky[edit | edit source]

Parametr Zvýšen Snížen[1]
Počet trombocytů maligní onemocnění (zejm. oblast GIT), zánětlivá střevní onemocnění, stavy po splenektomii, myeloproliferativní onemocnění (trombocytemie, polycythemia vera), infekce, po ztrátách krve, sideropenie, pankreatitidy hypersplenizmus (zejm. při cirhóze jater), poškození dřeně, alkohol, imunitní poruchy (nejčastěji polékové), infekce (např. Helicobacter pylori), kolagenózy, DIC a jiné konsumpční koagulopatie, septické stavy

Fyziologické změny v krevním obraze a v diferenciálním počtu v dětství[edit | edit source]

Genová exprese hemoglobinu před a po narození (data on Wood W.G., (1976). Br. Med. Bull. 32, 282.).

Normální hodnoty červených a bílých krvinek v periferní krvi se u dětí mění v závislosti na věku.

Hemoglobin

V perinatálním období je hemoglobin (Hb) složen z 80 % z fetálního hemoglobinu (HbF – řetězce α2 γ2) a z 20 % z hemoglobinu dospělých (HbA1 – řetězce α2 β2). Po narození dochází během 6–12 měsíců k výměně fetálního hemoglobinu za hemoglobin dospělých.

Erytrocyty

V prvních dnech po narození je přítomna krátkodobá polyglobulie (relativní polycytémie) s koncentrací hemoglobinu kolem 195 g/l v důsledku redukce objemu krve, zvýšený počet retikulocytů na 3 % a makrocytóza erytrocytů. Po novorozeneckém období dochází k plynulému poklesu hladiny hemoglobinu v důsledku utlumené erytropoézy. Ve věku 10 týdnů je dosaženo nejnižší hodnoty hladiny hemoglobinu (až 95 g/l, průměrně 115 g/l) – tento jev se někdy nazývá „anémie tříměsíčního období“. Následuje plynulý vzestup až do dosažení hodnot dospělých po skončení puberty. Normální hodnota retikulocytů se pohybuje kolem 1 % a doba životnosti erytrocytu v krvi je 120 dní. U nedonošených dětí je pokles hemoglobinu výraznější díky nedostatečné produkci erytropoetinu – „anémie nedonošených“. Pokles Hb je kompenzován posunem disociační křivky kyslíku doprava a lehčím výdejem kyslíku do tkání. Mění se také objem erytrocytů. Po narození je 119 fl (makrocytóza), poté klesá na 70-77 fl v 6 měsících a postupně stoupá na 80-90 fl v dospělosti.[2][3]

Normální hodnoty červeného krevního obrazu[4]
Věk Hemoglobin (g/l) Hematokrit (%) Erytrocyty (1012/l) Retikulocyty (‰) MCV (μm3) Poznámka
1 den 140–240 58–62 4,5–6,5 15–65 106±7 polyglobulie
1 měsíc 110–170 30–37 3,9–5,3 3–13 100±6
3 měsíce 100–130 30–37 3,2–4,3 10–35 88±6 „anémie tříměsíčního období“
1 rok 110–150 33–40 4,2–5,5 3–13 73±8
13–17 let muži 130–160 39–47 4,8–5,7 1–13 78±8
13–17 let ženy 110–160 36–44 4,3–5,5 1–15 78±8
Leukocyty

Počet leukocytů během prvních dnů života prudce stoupá až na hodnoty okolo 20×109/l (leukocytóza tvořená granulocyty – neutrofily, eosinofily a bazofily) – neutrofilie s posunem doleva. Asi po jednom týdnu opět ubývá leukocytů („první překřížení“v 5. dni)[3] a objevuje se převaha lymfocytů (relativní lymfocytóza) do věku 4. roku, pak se poměr neutrofily/lymfocyty vyrovnává a později převažují granulocyty až do stáří („druhé překřížení“ v 5. roce). Monocyty tvoří v diferenciálním rozpočtu 5-10 % buněk.[2][3]

Trombocyty

Normální počet je 140-400×109/l bez závislosti na věku, objem 7-11 fl a doba jejich života v cirkulaci 7-10 dní.[3]

File:Acute epiglottitis
Acute epiglottitis


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]


Kategorie:Patofyziologie Kategorie:Vnitřní lékařství Kategorie:Hematologie Kategorie:Fyziologie Kategorie:Biochemie Kategorie:Histologie