Fats in diet

From WikiLectures

Butter representing a fat of animal origin
Plant oils

Fats (lipids), composed of fatty acids in the form of triacylglycerols and phospholipids and free or esterified cholesterol, should cover 28-30% of the energy intake received.

Function[edit | edit source]

Tuky představují nejvydatnější zdroj energie. Disponují asi 2× vyšší energetickou hodnotou v porovnání se sacharidy. Při nadbytku se ukládají v podkoží a působí zde jako tepelný izolátor. Jsou také nositeli vitaminů rozpustných v tucích a zdrojem nenasycených mastných kyselin.

Cholesterol je nezbytný pro stavbu buněných membrán – hlavně v rostoucím organismu. Dále je využíván na tvorbu steroidních hormonů, pohlavních hormonů a žlučových kyselin.

Složené tuky (fosfolipidy, lipoproteiny) se uplatňují ve struktuře tkání a různých specifických funkcích organismu.

Fats are the most abundant source of energy. They have about 2 times higher energy value compared to carbohydrates. In excess, they are stored in the subcutaneous tissue and act as a thermal insulator. They are also carriers of fat-soluble vitamins and a source of unsaturated fatty acids.

Cholesterol is essential for the formation of cell membranes - especially in the growing organism. It is also used to produce steroid hormones, sex hormones and bile acids.

Complex fats (phospholipids, lipoproteins) are used in the structure of tissues and various specific functions of the organism.

Excessive dietary fat intake[edit | edit source]

Excessive dietary fat intake causes:

  1. Dvojné vazby nenasycených mastných kyselin jsou náchylné k oxidačním změnám, které vedou k peroxidaci lipidů buněčných membrán a k zátěži organismu oxidačním stresem. Proto je nezbytný dostatečný přísun látek s antioxidačním působením (vitamin C, E, A, β-karoten a jiné rostlinné antioxidanty).
  2. Increased fat storage and subsequent obesity.
  3. Increased risk of incidence of some cancers (colorectal cancer, breast cancer, prostate cancer).
  4. mmunosuppression.
  5. It is involved in the hormonal imbalance of the organism.
  6. Increased cholesterol intake is involved in hypercholesterolemia and the subsequent development of atherosclerosis, coronary heart disease and chronic coronary heart disease.
  7. Foods containing fat provide suitable conditions for the production of mycotoxins and for the accumulation of lipophilic exogenous toxic substances from the environment (PCBs, chlorinated pesticides, aflatoxins, polycyclic aromatic hydrocarbons, etc.).
  8. Double bonds of unsaturated fatty acids are prone to oxidative changes, which lead to peroxidation of cell membrane lipids and to the stress of the organism by oxidative stress. Therefore, a sufficient supply of substances with antioxidant preperties (vitamin C, E, A, β-carotene and other plant antioxidants) is necessary to have in the diet to prevent lipid oxidation.

Lack of fats in the diet[edit | edit source]

Lack of fats results in insufficient absorption of fat-soluble vitamins (vitamin A, D, E a K).

Links[edit | edit source]

Related articles[edit | edit source]

Used literature[edit | edit source]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena – učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 2002. 204 s. ISBN 80-7184-551-5.
Signature.png   This article is a stub.
You can join the authors and edit it. You can discuss the changes at discussion.