LF1 Zkouskove otazky z patofyziologie 2020

From WikiLectures

Under construction

Do not edit, change or move this article, please. If you have some comments or suggestions, use the discussion page. You can also contact the author of this page - you will find their name in history of this page.

Last update: Tuesday, 30 Nov 2021 at 3:08 pm.

Zkouskove otazky z patofyziologie LF1 2020

  • ZAKLADNI=FUNDAMENTALNI otazky jsou vyznaceny tucne


Obecná patofyziologie

1.              Definice pojmů: nemoc, symptom, syndrom, etiologie, patogeneze - vysvětlete na příkladech

2.              Čas a biologické rytmy v patogenezi nemocí,mechanismy kompenzace a dekompenzace, funkční nedostatečnost a selhání - vysvětlete na příkladech

3.              Poškození tkání působením mechanických sil, crush syndrom

4.              Důsledky imobilizace organismu a jeho částí

5.              Poškození ionizujícím a UV zářením

6.              Patogeneze otravy kyanidy, organofosfáty, oxidem uhelnatým, dusičnany

7.              Patogeneze otravy metanolem a etylenglykolem, paracetamolem, muchomůrkou zelenou

8.              Patofyziologie kouření

9.              Vliv etanolu na organismus

10.           Dědičnost nemocí a patologických stavů, patologické varianty genů v etiologii a patogenezi nemocí, mozaicismus

11.           Multifaktoriální mechanismy v rozvoji patologických stavů, genetický polymorfismus, penetrace genetické zátěže

12.           Stresová reakce a její fáze

13.           Poškození buňky v patogenezi nemocí: apoptóza, nekróza, autofagie, proteinopatie

14.           Růst a šíření nádoru, interakce nádoru s organismem, paraneoplastické syndromy

15.           Vrozené a získané imunitní deficity

16.           Imunitní mechanismy v patogenezi nemocí, poruchy imunitní tolerance

17.           Anafylaktická reakce, anafylaktický šok

18.           Zánět - lokální a systémové známky zánětu, SIRS, CARS, MODS

septicky sok, sepse


SIRS, SIRS sok


19.           Sepse a septický šok

septicky sok, sepse


20.           Hojení poškozených tkání a jeho poruchy

21.           Regulace volémie a osmolarity - patofyziologické aspekty

SIADH


22.           Dehydratace organismu

isotonicka dehydratace


hypotonicka dehydratace


hypertonicka dehydratace


centralni a periferni diabetes insipidus


23.           Hyperhydratace organismu, edémy, ascites, hydrothorax

hypertonicka hyperhydratace


hypotonicka hyperhydratace


hypertonicka hyperhydratace


SIADH


Edemy


Kompartmenty telnich tekutin, osmolarita, sodik, glukoza, urea, tonicita


24.           Poruchy bilance sodíku a chloridů

25.           Poruchy bilance kalia, EKG projevy

26.           Poruchy bilance kalcia a fosfátů


27.           Přehled poruch acidobazické rovnováhy a jejich kompenzace


28.           Acidémie a acidóza – definice a příklady

Playlist:


29.           Alkalémie a alkalóza – definice a příklady

Playlist:


30.           Hypoxie – klasifikace, příklady, kompenzace

In ENGLISH for now.31.           Ischémie tkání, reperfúzní poškození

32.           Toxicita kyslíku, základy kyslíkové terapie

33.           Poruchy termoregulace, horečka, hypertermie, hypotermie, využití řízené hypotermie

34.           Prosté hladovění vs stresové hladovění a proteino-energetická malnutrice, kachexie

35.           Obezita a metabolický syndrom

36.           Regulace glykémie, příčiny hypoglykémie a hyperglykémie

37.           Akutní komplikace hypoglykémie a hyperglykémie

38.           Chronické komplikace hypoglykémie a hyperglykémie

39.           Dyslipidémie a jejich hlavní důsledky

40.           Hypoproteinémie, dysproteinémie, paraproteinémie

41.           Hyperurikémie, Dna

42.           Poruchy bilance a distribuce železa, nedostatek a nadbytek železa v organismu

43.           Poruchy vývoje plodu a růstu jedince

44.           Patofyziologie stárnutí a smrt organismu

Patofyziologie krve

45.           Akutní a chronické krvácení

46.           Anémie – definice a patofyziologická klasifikace

klasifikace anemii


47.           Anémie – funkční důsledky, kompenzační mechanismy, anemický syndrom


48.           Normocytární anémie


hemolytické anémie


49.           Mikrocytární anémie50.           Makrocytární anémie
51.           Hemolytické onemocnění novorozence, anémie typické v dětském věku, extramedulární hematopoéza

52.           Selhání hematopoézy, aplastická krize, aplastické anémie, myeloftiza, myelofibróza

např.


53.           Polycytémie - klasifikace podle příčiny, hyperviskózní syndrom

54.           Akutní a chronická leukémie, myelodysplastický syndrom

55.           Lymfomy a lymfoproliferační onemocnění

56.           Mnohočetný myelom, ostatní proliferační syndromy odvozené od plazmatických buněk

57.           Patofyziologie posttransfúzních komplikací a transplantace kostní dřeně

58.           Poruchy primární a sekundární hemostázy

59.           Trombocytopenie a trombocytopatie

60.           Koagulopatie

61.           Akutní stavy v hematologii - TTP, HUS, DIC

62.           Trombofilie a rizikové faktory trombózy

63.           Patofyziologie sleziny - splenomegalie, hypersplenismus, důsledky splenektomie

Patofyziologie cirkulace

64.           Primární a sekundární hypertenze65.           Akutní a chronické důsledky systémové hypertenze

66.           Plicní hypertenze

67.           Portální hypertenze


68.           Zvýšení centrálního, periferního a plicního žilního tlaku

69.           Kolaps cirkulace, cirkulační šok - dělení a fáze šoku


70.           Hypovolémický a distribuční šok

distribucni sok


71.           Kardiogenní a obstrukční šok


72.           Trombóza a tromboembolie

73.           Ateroskleróza

74.           Venózní insuficience, poruchy lymfatického oběhu

Patofyziologie srdce

75.           Ischemická choroba srdeční - základní dělení (akutní koronární syndrom, stabilní angina pectoris)

76.           Ischémie myokardu - příčiny, projevy, důsledky


77.           Akutní infarkt myokardu - typy, klinické projevy, diagnostika


78.           Akutní a chronické komplikace infarktu myokardu

79.           EKG změny a jejich mechanismy při ischemii a infarktu myokardu

Akutni koronarni syndrom, EKG zmeny, STEMI a NSTEMI infakrt


80.           Srdeční arytmie - klasifikace, příčiny a mechanismy vzniku, cirkulační důsledky


81.           Supraventrikulární arytmie
82.           Atrioventrikulární blokády


83.           Ventrikulární arytmie


84.           Příčiny a důsledky akutního a chronického srdečního selhání

85.           Levostranné a pravostranné srdeční selhání

selhani leve komory


selhání pravé komory


cor pulmonale


86.           Systolické a diastolické srdeční selhání (se sníženou a zachovalou ejekční frakcí)

87.           Vrozené srdeční vady

88.           Získané chlopenní vady

89.           Endokarditidy, myokarditidy, perikarditidy

90.           Kardiomyopatie

Patofyziologie respiračního systému

91.           Ventilace – její regulace a poruchy

92.           Změny poměru ventilace a perfúze plic, poruchy difúze

93.           Obstrukční vs. restrikční plicní poruchy – srovnání, příčiny, změny spirometrie

CHOPN = COPD, obstrukcni vs. restrikcni


https://www.wikilectures.eu/w/Obstructive_and_restrictive_lung_diseases

restrickni onemocneni plic


obstrukcni onemocneni plic


94.           Dušnost – patofyziologický podklad

dusnost


95.           Akutní a chronická obstrukce horních dýchacích cest, syndrom spánkové apnoe

96.           Atelektáza a kolaps plic, pneumotorax

97.           Chronická obstrukční plicní nemoc

https://www.wikilectures.eu/w/Obstructive_and_restrictive_lung_diseases

98.           Geneticky podmíněné nemoci - cystická fibróza, deficit alfa1-antitrypsinu, primární ciliární dyskineze

99.           Asthma bronchiale

Astma vs. CHOPN = COPD


https://www.wikilectures.eu/w/Obstructive_and_restrictive_lung_diseases

100.        Restrikční plicní poruchy

restrickni onemocneni plic


101.       Příčiny a důsledky akutního a chronického respiračního selhání, jeho typy

102.        Syndrom respirační tísně (ARDS, RDS)

ARDS, jen zminka ve fazich SOKU


103.        Plicní edém, pneumonie

dusledky systemove hypertenze


dusnost


plicni edem


104.       Plicní embolie

105.        Onemocnění pleury, pleurální výpotek

Patofyziologie ledvin a močových cest

106.        Definice pojmů, příklady příčin: oligurie, anurie, azotémie, urémie, polyurie, izostenurie, hypostenurie, hyperstenurie, dysurie

centralni a periferni diabetes insipidus


107.        Poruchy funkce glomerulu, nefritický a nefrotický syndrom

108.        Akutní tubulární nekróza (ATN), její fáze

ATN, jen zminka ve fazich soku


109.        Tubulointersticiální nefritidy

110.        Proteinurie a hematurie

111.       Akutní ledvinné poškození (AKI) - příčiny prerenální, intrarenální, postrenální

ATN, jen zminka ve fazich soku


112.       Chronické onemocnění ledvin, end-stage renal disease, princip dialýzy

113.        Poruchy endokrinních funkcí ledvin a renální osteopatie

114.        Urolitiáza, poruchy vývodných cest močových a močového měchýře

Patofyziologie trávicího traktu, jater a pankreatu

115.        Nemoci dutiny ústní - zubů, parodontu, tvorby slin, projevy systémových onemocnění

116.        Poruchy polykání a pasáže potravy jícnem

117.        Refluxní choroba jícnu, hiátové hernie

118.        Poruchy žaludeční sekrece a motility, syndromy po resekci žaludku, postprandiální syndromy

119.        Akutní a chronické gastritidy

120.        Vředová choroba žaludku a duodena

121.       Maldigesce, malabsopce, malabsorpční syndrom

122.        Celiakie

123.        Nespecifické střevní záněty – Crohnova, ulcerativní kolitida

124.        Mechanismy vzniku ileu a dalších náhlých příhod břišních

125.        Průjem, syndrom dráždivého tračníku, pseudomembranózní kolitida

126.        Zácpa, divertikulóza, megakolon

127.        Polypóza tlustého střeva, kolorektální karcinom

128.        Krvácení do gastrointestinálního traktu

129.       Akutní a chronické pankreatitidy, poruchy zevní sekrece pankreatu

130.        Hepatitidy, toxické a metabolické poškození jater, steatóza jater, steatohepatitida

131.       Selhání jater132.       Jaterní cirhóza133.       Ikterus

134.        Cholestáza, nemoci žlučníku a žlučových cest

Patofyziologie endokrinního systému

135.        Princip negativní zpětné vazby v endokrinologii, příklady poruch žláz a receptorů

136.        Poruchy hypothalamo-hypofyzární osy, nemoci hypothalamu a hypofýzy

137.       Poruchy štítné žlázy, rozdíly u dětí a dospělých

138.        Hypertyreóza

139.        Hypotyreóza, struma

140.        Poruchy příštítných tělísek

141.        Hyperaldosteronismus, Connův syndrom

primarni hyperaldosteronismus = Connuv syndrom


sekundarni hyperaldosteronismus


142.        Feochromocytom, paragangliom, mnohočetné endokrinní neoplazie

143.        Hyperkortizolismus, Cushingův syndrom


144.        Hypofunkce kůry nadledvin, Addisonova choroba, adrenogenitální syndrom

Addisonova choroba


145.        Diabetes mellitus 1. a 2. typu

146.        Poruchy ovulace a menstruačního cyklu, příčiny ženské neplodnosti, hirsutismus a virilizace

147.        Příčiny mužské neplodnosti, poruchy erekce, gynekomastie

Patofyziologie nervového systému

148.       Poruchy kvantity a kvality vědomí, hodnocení stavu vědomí u dětí a dospělých, kmenové reflexy149.       Krátkodobá ztráta vědomí – synkopy a další příčiny


150.        Kóma, vegetativní stav, locked-in syndrome, smrt mozku - srovnání
151.        Poruchy spánku - obecné dělení, obstrukční spánková apnoe

152.       Cévní mozkové příhody (iktus), transitorní ischemická ataka


153.        Patofyziologické mechanizmy probíhající během iktu (cytotoxické edém, vasogenní edém, excitotoxicita, vasospazmus)


154.        Ischemické cévní mozkové příhody


155.        Hemoragické cévní mozkové příhody


156.        Trauma CNS (komoce, kontuze, epidurální a subdurální hematom)157.        Míšní poranění, léze a syndromy

158.        Intrakraniální hypertenze


159.        Poruchy motoneuronů a nervosvalové ploténky

160.        Periferní neuropatie, poškození a regenerace periferních nervů

161.        Epilepsie - patofyziologická klasifikace


Epilepsie https://www.wikilectures.eu/w/Epilepsy

162.        Demyelinizace, roztroušená mozkomíšní skleróza

163.        Poruchy bazálních ganglií, Parkinsonova nemoc

164.        Poruchy vestibulárního systému a mozečku

165.        Poruchy kognitivních funkcí, demence

166.        Poruchy sluchu a zraku

167.        Bolest

Patofyziologie pojivových tkání

168.        Patofyziologie kostí - osteoporóza, osteomalacie, rachitida


169.        Artritidy a artrózy

170.        Systémová autoimunitní onemocnění - systémový lupus erytematodes, systémová sklerodermie, Sjögrenův syndrom, polymyozitida, dermatomyozitida

171.        Myopatie, svalová atrofie a hypertrofie, rhabdomyolýza